Sản Phẩm Giống Gia Cầm

Các sản phẩm giống gà được chăn nuôi tại trang trại bố mẹ và ấp nở tại trạm ấp Tiên Viên, được kiểm soát chắt chẽ theo quay trình, tiêm vaccine đầy đủ.

Không có nội dung