Slide Giống gia cầm Tiên Viên

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TIÊN VIÊN., JSC

Tại Tiên Viên một hệ thống tổ chức hiện đại được b trí hợp lý và chuẩn mực với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho các cán bộ công nhân viên. Công ty đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty nhằm quy định cụ thể, rõ ràng về nhiệm vụ và quyền hạn; tổ chức và quản lý; người lao động, người học; nguyên tắc làm việc và các mối quan hệ công tác; hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế; tài chính và tài sản; thanh tra, kiểm tra, thi đua, khen thưởng và xử lý vi phạm; qua đó triển khai đầy đủ, đồng bộ và hiệu quả mọi mặt hoạt động của công ty.